Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov

08.09.2016

Vlada RS je 20. septembra 2015 sprejela Strategijo pametne specializacije (SPS), ki usmerja razvojna vlaganja na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc ter inovacijski potencial za krepitev konkurenčnosti in prodor na globalne trge.  

V SPS je določenih devet prednostnih področij, na podlagi katerih je MIZŠ v januarju objavilo razpis RRI v verigah in mrežah vrednosti z namenom spodbujanja izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih SPS. Skupaj je bilo za ta namen razpisanih 55 mio EUR, izbranih pa devet projektov, ki bodo prejeli skupaj 53, 6 mio EUR.  

 

Univerza v Mariboru sodeluje v kar sedmih od devetih izbranih projektov

Eden izmed teh je projekt z naslovom Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov, ki spada v prednostno področje Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. Usmeritev programa je napredno izkoriščanje biomase za razvoj novih bioosnovanih materialov in produktov z vzpostavljanjem novih celostnih verig vrednosti za več rab istega kosa lesa. Program vključuje vsa fokusna področja: tehnologije za predelavo biomase in razvoj novih bioloških materialov, tehnologije za uporabo sekundarnih surovin in vnovično uporabo odpadkov ter pridobivanje energije iz alternativnih virov. Vodilni partner je Inštitut za celulozo in papir.