Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1«

Datum objave: 
09.12.2016
Rok za prijavo: 
19.05.2019

 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je omogočiti MSP pripravo bolj kakovostnih prijav na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020, omogočiti kakovostnim in obetavnim projektom z doseženo visoko oceno v okviru programa Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja, prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih ter prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 30 študij izvedljivosti v okviru faze 1.

Upravičeni stroški:

Upravičeni so stroški izdelave študije izvedljivosti.

Višina sredstev:

Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša skupaj 1.050.000 EUR.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017, 2018, 2019 in 2020 oziroma do porabe sredstev.

Upravičenci (v primeru konzorcijskih prijav vsi konzorcijski partnerji skupaj) bodo za sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti prejeli sredstva v pavšalnem znesku (»lump sum«) 35.000 €.

Roki za oddajo vlog:

Roki za oddajo vlog so:

prvo odpiranje: 13. 1. 2017
drugo odpiranje: 15. 5. 2017
tretje odpiranje: 15. 5. 2018
četrto odpiranje: 15. 5. 2019

 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVAN...