Spodbude za MSP v lesarstvu

Datum objave: 
29.07.2016
Rok za prijavo: 
29.08.2016

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«.

 

Predmet razpisa: spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa.

 

Cilji razpisa:
 ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
 spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov, itd,..).

 

Višina razpisanih sredstev: 5.880.000 EUR, od tega 3.500.000 EUR v letu 2016 in 2.380.000 EUR v letu 2017, upoštevati je potrebno tudi razdelitev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost v okviru:
• oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
• oddelka C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
Upravičenci morajo biti ustanovljeni pred 1.1.2014.

 

Upravičeni stroški: Projekt se lahko prične po oddaji vloge na javni razpis. Upravičeni stroški se lahko nanašajo na: 

• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, posredni (operativni) stroški, stroški storitev zunanjih izvajalcev,…

 

Višina subvencije: min. 50.000,00 EUR in maks. 500.000,00 EUR

 

Rok za oddajo vlog: 29. 8. 2016.

Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na povezavi